Leden van Axipr

Op dit moment zijn wij 15 leden sterk

Mike
25 jaar (11 december 1992)

Lid sinds: 2012
Studeert: Operations Management & Logistics (TU/e)


E-mail:

 

Nathan
24 jaar (21 augustus 1993)

Lid sinds: 2013
Studeert: Human Resource Studies (UvT)


E-mail:

 

Patty
25 jaar (4 juni 1993)

Lid sinds: 2013
Studeert: Zweedse binnenhuisarchitectuur (Fontys)


E-mail:

 

Mike alias Mickey
24 jaar (18 juli 1994)

Lid sinds: 2014
Studeert: Software Science (TU/e) & Air Traffic Control


E-mail:

 

Tessa
22 jaar (20 oktober 1995)

Lid sinds: 2014
Studeert: Bouwkunde (TU/e)


E-mail:

 

Jor
22 jaar (4 maart 1996)

Lid sinds: 2015
Studeert: Technische Wiskunde (TU/e)


E-mail:

 

Lennaert
22 jaar (20 april 1996)

Lid sinds: 2015
Studeert: Werktuigbouwkunde (TU/e)


E-mail:

 

Luc
22 jaar (16 november 1995)

Lid sinds: 2015
Studeert: Technische Natuurkunde (TU/e)


E-mail:

 

Flore
21 jaar (17 mei 1997)

Lid sinds: 2016
Studeert: Psychology & Technology (TU/e)


E-mail:

 

Thijs alias Faune
21 jaar (21 februari 1997)

Lid sinds: 2016
Studeert: Web Science, Psychology & Technology (TU/e)


E-mail:

 

Nirvana
19 jaar (7 maart 1999)

Lid sinds: 2017
Studeert: Industrial Design (TU/e)


E-mail:

 

Sander alias Sint
20 jaar (19 februari 1998)

Lid sinds: 2017
Studeert: ICT (Fontys)


E-mail:

 

Daphne
19 jaar (10 april 1999)

Lid sinds: 2018
Studeert: Scheikundige Technologie (TU/e)


E-mail:

 

Pieter
17 jaar (20 juli 2000)

Lid sinds: 2018
Studeert: Wiskunde & Computer Science and Engineering (TU/e)


E-mail:

 

Sander alias Piet
21 jaar (18 juli 1997)

Lid sinds: 2018
Studeert: Web Science (TU/e)


E-mail:

 

©2002-2018 Axipr, Alle rechten voorbehouden.
Deze pagina is Valid HTML 4.01 Transitional.
Site Map | About