Leden van Axipr

Op dit moment zijn wij 16 leden sterk

Nathan
26 jaar (21 augustus 1993)

Lid sinds: 2013
Studeert: Human Resource Studies (UvT)


E-mail:

 

Mike alias Mickey
25 jaar (18 juli 1994)

Lid sinds: 2014
Diploma: Computer Science & Engineering
Studeert: Software Science (TU/e) & Air Traffic Control


E-mail:

 

Jor
24 jaar (4 maart 1996)

Lid sinds: 2015
Studeert: Technische Wiskunde (TU/e)


E-mail:

 

Lennaert
23 jaar (20 april 1996)

Lid sinds: 2015
Studeert: Werktuigbouwkunde (TU/e)


E-mail:

 

Luc
24 jaar (16 november 1995)

Lid sinds: 2015
Studeert: Technische Natuurkunde (TU/e)


E-mail:

 

Flore
22 jaar (17 mei 1997)

Lid sinds: 2016
Studeert: Human-Technology Interaction (TU/e)


E-mail:

 

Thijs alias Faune
23 jaar (21 februari 1997)

Lid sinds: 2016
Studeert: Filosofie (RU)


E-mail:

 

Sander alias Sint
22 jaar (19 februari 1998)

Lid sinds: 2017
Studeert: Hotel & Event Management (Notenboom)


E-mail:

 

Daphne
20 jaar (10 april 1999)

Lid sinds: 2018
Studeert: Werktuigbouwkunde (Fontys)


E-mail:

 

Pieter
19 jaar (20 juli 2000)

Lid sinds: 2018
Studeert: Wiskunde & Computer Science and Engineering (TU/e)


E-mail:

 

Sander alias Piet
22 jaar (18 juli 1997)

Lid sinds: 2018
Studeert: Web Science (TU/e)


E-mail:

 

Harmen alias Herman
20 jaar (30 december 1999)

Lid sinds: 2019
Studeert: Electrical Engineering (TU/e)


E-mail:

 

Jarissa
21 jaar (24 december 1998)

Lid sinds: 2019
Studeert: Bouwkunde (TU/e)


E-mail:

 

Kiet
19 jaar (23 april 2000)

Lid sinds: 2019
Studeert: Computer Science and Engineering (TU/e)


E-mail:

 

Marco alias Polo
20 jaar (19 december 1999)

Lid sinds: 2019
Studeert: Computer Science and Engineering (TU/e)


E-mail:

 

Vera
21 jaar (28 juni 1998)

Lid sinds: 2019
Studeert: Data Science (TU/e, UvT)


E-mail:

 

©2002-2020 Axipr, Alle rechten voorbehouden.
Deze pagina is Valid HTML 4.01 Transitional.
Site Map | About